Deklaracja Dostępności

 

Wstęp Deklaracji

Złotoryjski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.zokir.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zokir.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2007-09-17.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-14.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

Treści niedostępne:

Wyłączenia
• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed 23 września 2020 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator do Spraw Dostępności Joanna Sosa-Misiak, zok@bbk.pl./tel. 76 878 33 74.
Tą samą drogą można składać prośby o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu siedmiu dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


Organ nadzorujący: Dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury
Adres: pl. W. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja
E-mail: zok@bbk.pl
Telefon: 76 878 33 74
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Złotoryjskiego Ośrodka Kultury jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą: