Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Złotoryjskim Ośrodku Kultury w Złotoryi

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Złotoryi oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Złotoryjski Ośrodek Kultury Złotoryi reprezentowany przez Dyrektora. 
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA  Z administratorem może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres: Plac Reymonta 5, 59-500 Złotoryja,
tel. (76) 8783-374, e-mail: zok@bbk.pl.
DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@zlotoryja.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA   Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • gdy będzie to niezbędne do wykonania zadania realizowanego i w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 • Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych;
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych z Administratorem przetwarzają dane, dla których Administratorem Danych jest Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi.
INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO)
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  (art. 17 RODO)
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO  W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa