2018-06-04 OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji zatrudni pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę na czas określony na stanowisku referenta-dziennikarza, w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie co najmniej średnie maturalne,

2) znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,

3) prawo jazdy kat. B,

4) znajomość ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,

5) zainteresowanie wydarzeniami lokalnymi,

6) nienaganna polszczyzna,

7) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

8) nieposzlakowana opinia,

9) dyspozycyjność.

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

1) zbieranie i redagowanie informacji dziennikarskich na portal „Gazeta Złotoryjska” i do tygodnika „Gazeta Złotoryjska”,

2) wyszukiwanie i pozyskiwanie nowych i ciekawych tematów,

3) przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami społeczności lokalnej,

4) obsługa fotograficzna imprez,

5) obsługa klientów w sekretariacie gazety, w tym przyjmowanie ogłoszeń,

6) kolportaż „Gazety Złotoryjskiej” w punktach sprzedaży na terenie miasta i powiatu złotoryjskiego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne wymienione poniżej należy złożyć do dnia  11  czerwca 2018 r. w siedzibie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, pl. Władysława Reymonta 5, 59-500 Złotoryja (sekretariat, I p.), w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta-dziennikarza”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – CV,

3) kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie (świadectwo maturalne/dyplom ukończenia studiów),

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

5) kserokopie zaświadczeń i innych dodatkowych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje, umiejętności,

6) kwestionariusz osobowy,

7) oświadczenie zawierające klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 76 877 91 00,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania; automatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji

Przeczytaj także

2018-11-29 DON KICHOT

2018-11-14 Śląskie Niebo

2018-11-12 Festiwal Pieśni Patriotycznych

2018-11-11 Gaude Mater Polonia

2018-11-09 Świat Muzyki z orkiestrą Klassik Modern

Nadchodzące wydarzenia