2017-03-10 OBSŁUGA IMPREZY PLENEROWEJ

Konkurs ofert, na zagospodarowanie placu urządzeniami mechanicznymi „wesołe miasteczko” (z wyłączeniem „dmuchańców”)

Złotoryjski Ośrodek  Kultury i Rekreacji

59-500 Złotoryja; pl. Reymonta 5

                               tel. 768783374

Zapraszamy podmioty gospodarcze do wzięcia udziału w Konkursie ofert na obsługę imprezy plenerowej  „Dni Złotoryi”  26 -28 maja 2017 r. w Złotoryi.

Warunki:

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE I WARUNKACH

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oferenta, datę sporządzenia oferty.
 2. Dokument potwierdzający wpis do rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 4. Oferowany zakres usług .
 5. Minimum dwa listy z referencjami przeprowadzenia podobnej usługi o jakiej mowa w niniejszym ogłoszeniu.

 

Informacja o przedmiocie i warunkach zapytania ofertowego:

 1. Teren imprezy jest w administrowaniu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Złotoryi.

Zapytaniu podlega teren, gdzie podczas imprezy, gdzie przewidziano miejsce na „wesołe miasteczko”.

 1. ZOKiR udostępni przedmiotowe tereny na wyłączne prowadzenie usług o których mowa.
 2. Żądany termin rozpoczęcia świadczenia w/w usług :

 26 maja 2017 r. od godz. 14.00 do 23.00,

 27 maja  2017 r. godz. 11.00 do 23.00,

 28 maja 2017 od godz. 14.00 do 22.00.

 1. Oferent zapewnia sobie we własnym zakresie potrzebną dostawę prądu, zasilania .
 2. Urządzenia „wesołego miasteczka” muszą mieć odpowiednie certyfikaty i dokumenty dopuszczające do bezpiecznego użytkowania.

 Pozostałe informacje:

 1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie ZOKiR w terminie do dnia
  31 marca 2017 roku do godz. 14.00.

2.Otwarcie ofert odbędzie się dnia  3 kwietnia 2017 roku  w siedzibie ZOKiR.

 1. O wyborze oferty zadecyduje Komisja powołana przez Dyrektora ZOKIR, biorąc pod uwagę przedstawiony w ofercie zakres świadczonych usług oraz zadeklarowaną kwotę, którą oferent wpłaci do kasy ZOKiR na poczet organizacji imprez w dniach 26-27 maja 2017r.
 2. ZOKiR zastrzega sobie prawo zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, bądź odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
 3. Dodatkowych informacji udziela sekretariat ZOKiR.
 4. Zalecane jest, wcześniejsze zapoznanie się z terenem.
 5. Szczegółowe warunki realizacji zamierzenia określi umowa spisana z oferentem, który wygra zapytanie ofertowe.

 

Przeczytaj także

2020-08-06 Wystawa Makiety Stacji Kolejowej w Złotoryi

2020-08-06 Warsztaty biżuteryjne

2020-08-05 Warsztaty piątkowe w Rzeszówku

2020-07-28 Rajd do Jakuszyc

2020-07-27 Makieta stacji kolejowej w Złotoryi

Nadchodzące wydarzenia