2019-05-11 Złota Wstęga Kaczawy

REGULAMIN

„ZŁOTA WSTĘGA KACZAWY”

wyścig szosowy dla amatorów                                                                    

 

Artykuł 1. ORGANIZATOR WYŚCIGU


Stowarzyszenie Grody Piastowskie
ul. Kalinowa 3, 59-100 Polkowice
NIP: 5020111886

 

Kontakt:
Bogdan Rzepka  tel. 601 59 39 64
e-mail: contact@grody.com.pl

www.grody.com.pl

Współorganizator: Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji

 

Artykuł 2. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW

 

 1. Zawody odbędą się w dniu 8 czerwca 2019r. Start i meta znajduje się na rynku w Złotoryi
 2. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie rynku w Złotoryi. Czynne będzie w dniu 8 czerwca 2019, od

godziny 14:00 - 19:30

 

ARTYKUŁ 3. PROGRAM ZAWODÓW

 

14:00  - Złotoryja - Rynek  - odbiór numerów startowych                                                                                                                                                                                      
16:00  - start wyścigu - Złotoryja - Rynek 

17:00 - 19:00 - poczęstunek - Złotoryja - Rynek 

19:00 - meta wyścigu - Złotoryja - Rynek 
19:00  - dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród, scena główna Złotoryja-Rynek

19:30  - zakończenie zawodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ARTYKUŁ 4. DYSTANS I TRASA ZAWODÓW

 

 1. Wyścig zostanie rozegrany na dystansie 28,3 km MINI oraz 74,8 km MEGA
 2. W celu ukończenia wyścigu, każdy zawodnik musi pokonać wyznaczoną przez organizatorów trasę
 3. Trasy przejazdu wraz z profilami poszczególnych dystansów:

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTYKUŁ 5. ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 maja 2019 r. do godziny 23:59:59. przy pomocy programu rejestracyjnego firmy   Zapisy  rozpoczną  się 1 lutego 2019 r. Link do zapisów na stronie www.grody.com.pl
 2. Wysokość opłat startowych kształtuje się następująco:
 • Opłata uiszczona przelewem bankowym od dnia 1 lutego 2019 do 28 lutego 2019 wynosi 60 zł
 • Opłata uiszczona przelewem bankowym od dnia 1 marca 2019 do 30 marca 2019 wynosi  70 zł
 • Opłata uiszczona przelewem bankowym od dnia 1 kwietnia 2019 do 30 kwietnia 2019 wynosi 80 zł
 • Opłata uiszczona przelewem bankowym od dnia 1 maja 2019 do 31 maja 2019 wynosi 90 zł
 • Opłata wniesiona gotówką w biurze zawodów w dniu 8 czerwca 2019 r. wynosi 100 zł
 1. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Grody Piastowskie
ul. Kalinowa 3, 59-100 Polkowice

Nr Konta: 74 1090 2109 0000 0001 3104 1149

Tytuł przelewu:

Imię i nazwisko zawodnika - Opłata startowa

 

 1. Zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru numeru startowego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
 2. W przypadku odbioru przez osoby trzecie, winno się okazać pisemne upoważnienie wydane przez zawodnika
 3. Organizator z powodu nie wystartowania zawodnika lub nie ukończenia wyścigu, nie zwraca wpisowego
 4. Organizator na życzenie zawodnika może wystawić fakturę podmiotu zwolnionego z podatku vat

 ARTYKUŁ 6. UCZESTNICTWO W ZAWODACH

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.grody.com.pl  w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej do 31.05.2019 r. lub osobiste zgłoszenie w biurze zawodów.
 2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 (zwanego dalej RODO). Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Stowarzyszenie Grody Piastowskie z siedzibą w Polkowicach przy ul. Kalinowa 3.
 4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora lub w biurze zawodów
 5. Prawo udział u w wyścigu mają osoby:
 • które ukończyły 18 lat,
 • w przedziale wieku 16-18 lat, wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.
 1. W wyścigu nie mogą brać udziału zawodniczki /zawodnicy posiadający licencję Elity i U23.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i

prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków

regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

 1. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
 2. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów . Brak numeru,   

zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.

 1. Zaleca się rower szosowy. Wyjątkowo można startować na rowerze typu MTB i cross.
 2. Pojazdy towarzyszące są bezwzględnie zabronione

 

ARTYKUŁ 7. ORGANIZACJA WYŚCIGU

 1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych.
 2. Na trasie będzie zlokalizowany punkt kontrolny, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
 3. Na trasie wyścigu nie przewidujemy  bufetu.
 4. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wyznaczony dystans.
 5. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
 6. Zawodnicy jadący w peletonie będą objęci eskortą policji. Osoby, które będą odstawać od peletonu zostaną

wyprzedzone przez ostatni wóz policyjny i od tego momentu jadą zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

 1. Zawodnik, który nie ukończy wyścigu do godziny 19:00 porusza się w całkowicie otwartym ruchu drogowym bez zabezpieczenia skrzyżowań.
 2. Podczas zawodów lekarz wyścigu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby

kontynuować wyścig.

ARTYKUŁ 8. RUCH DROGOWY  

 1. Wyścig odbywał się będzie przy ograniczonym ruchu drogowym dla czołówki wyścigu. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora zabezpieczają przyjazd dla czołówki wyścigu i ułatwią włączenie się do ruchu.
 2. Wszyscy zawodnicy wyścigu powinni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub jej prawą połową, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.
 5. Zabezpieczenie przejazdu zawodników na trasie wyścigu odbywać się będzie poprzez wystawienie posterunków kierowania ruchem oraz punktów czasowego wstrzymania ruchu na drogach dojazdowych przez siły Organizatora.
 6. Zawodnicy wyścigu dostosują się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez Policję.
 7. Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

 

ARTYKUŁ 9. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 • każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal
 • numery startowe
 • pomiar czasu
 • obsługę sędziowską
 • posiłek regeneracyjny po wyścigu
 • profesjonalnie oznaczoną trasę
 • oprawę i profesjonalną kolarską atmosferę
 • upominki startowe
 • zabezpieczenie medyczne Pogotowia Ratunkowego w obsadzie : lekarz, 2 ratowników medycznych

 

ARTYKUŁ 10. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA WIEKOWA

Mężczyźni:

M1 – 16-29 lat (2003 do 1990)
M2 – 30-39 lat (1980 do 1989)
M3 – 40-49 lat (1970 do 1979)
M4 – 50-59 lat (1960 do 1969)

M5 – 60-69 lat (1950 do 1959)

M6 –      70+lat (1949  i  starsi)

Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych nagradzane są okolicznościowymi "złotymi wstęgami " oraz nagrodami rzeczowymi

 

Kobiety:

OPEN - klasyfikacja generalna
I -V miejsce – okolicznościowe "złote wstęgi" oraz nagrody  rzeczowe

 

ARTYKUŁ 11. KARY
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
- upomnienie, kara czasowa, dyskwalifikacja

 

ARTYKUŁ 12. PROTESTY

 1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 30 minut po

ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

 1. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
 2. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

 

ARTYKUŁ 13. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 2. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 4. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy

zawodnika.

 1. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z wyścigiem zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 2. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do

formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

 1. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
 2. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis

zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu uczestnictwa w

zawodach.

 1. Na trasie wyścigu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
 2. Wyścigi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem stanów klęski żywiołowej i tzw. "Sił wyższych"
 3. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Nieznajomość regulaminu Złotej Wstęgi Kaczawy i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez

Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.

 1. 14. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

 

 

ARTYKUŁ 14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),informujemy, że:

administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe, podane w formularzu zgłoszeń jest Stowarzyszenie Grody Piastowskie z siedzibą w Polkowicach przy ul. Kalinowa 3. Można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail contact@grody.com.pl , telefonicznie pod numerem +48 601 59 39 64 lub pisemnie na adres siedziby.

 

 1. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :
 • przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej pn. Złota Wstęga Kaczawy
 • w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
 • w celu dowodowym, archiwalnym,
 • aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
 • aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
 • aby promować inne nasze imprezy sportowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1lit f) RODO.

 

 1. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 1. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej

 

Organizator: Stowarzyszenie Grody Piastowskie

 

 

 

 

Przeczytaj także

2019-05-23 Śpiąca Królewna

2019-05-21 Korowód - informacja

2019-05-10 Piękno drzemiące w wulkanach - wystawa

2019-05-07 Praskie marzenia koncertowe

2019-04-29 UWAGA ZMIANA!

Nadchodzące wydarzenia